JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten dömer man för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp i tio fall

[2018-04-24] Göteborgs tingsrätt

Göteborgs tingsrätt har idag dömt en man för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp i tio fall. Tingsrätten har efter att en jury prövat frågan om brott föreligger kommit fram till att publiceringar som skett på en webbplats utgör hets mot folkgrupp. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter.

På en webbplats har publicerats texter och bilder i syfte att marknadsföra produkter som funnits tillgängliga till försäljning på hemsidan. Tingsrätten har prövat om de åtalade bilderna och texterna är straffbara mot den rätt till yttrandefrihet som finns inskriven i svensk grundlag och i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Tingsrätten har kommit fram till att texterna och bilderna innehåller uttryck och symboler som uttrycker missaktning eller hot mot andra folkgrupper och att flera av bilderna och texterna starkt är förknippade med antingen nationalsocialistiska rörelser eller andra rörelser som har
kopplingar till lynchning och tortyr av folkgrupper. Mannen döms i egenskap av ansvarig utgivare för webbplatsen därför för hets mot folkgrupp i tio fall.
Mannen frias även i fyra åtalspunkter efter att justitiekanslern beslutat att lägga ned en åtalspunkt och en jury bedömt att brott inte förelegat i tre åtalspunkter.

- Yttrandefriheten är omfattande och utgör en fundamental rättighet i ett demokratiskt samhälle. Men den har också en gräns och här har den gränsen passerats, säger lagmannen Johan Kvart som var ordförande i målet.


 

Senast ändrad: 2018-04-24

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 3682-16

Fakta:

Handläggningen av mål om yttrandefrihetsbrott

Mål om ansvar på grund av yttrandefrihetsbrott skiljer sig i flera avseenden från vad som vanligen gäller i brottmål. En betydande skillnad är att det som
huvudregel medverkar en jury i målet. Det är endast om parterna är överens om att målet kan prövas utan jury som någon jury inte deltar i prövningen.

Juryn består av nio personer utvalda av regionfullmäktige. Juryn har till uppgift att avgöra om brott har begåtts. Efter att huvudförhandling har hållits i målet har juryn en självständig överläggning utan någon juristdomares insyn. För att brott ska anses föreligga krävs det att minst sex jurymän är eniga om det.

Om juryn kommer fram till att brott inte föreligger ska den tilltalade frikännas. Ett sådant beslut kan inte överklagas. Om juryn istället kommer fram till att brott har begåtts ska rätten, som består av tre juristdomare, också pröva den
frågan. Om rätten delar juryns bedömning döms den tilltalade för brott. Rätten kan även frikänna den tilltalade eller mena att gärningen hör till en mildare straffbestämmelse än den som juryn har tillämpat. Det är alltid rätten ensam som avgör frågor om påföljd, konfiskering och skadestånd.