JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i ett uppmärksammat mål om allmänfarlig ödeläggelse

[2017-07-07] Göteborgs tingsrätt

Tre män döms för medverkan i allmänfarlig ödeläggelse eller försök till sådant brott genom bombdåd eller försök till bombdåd i Göteborg. Den ene av männen, 23 år gammal, har enligt tingsrätten medverkat som gärningsman i alla tre fallen och han döms till fängelse i åtta år och sex månader. Den andre av männen, 50 år gammal, döms som medhjälpare för ett av de fullbordade brotten och för försöksbrottet till fängelse i fem år. Den tredje mannen, 20 år gammal, döms som medhjälpare i försöksbrottet till fängelse i ett år och sex månader. 23-åringen och 50-åringen frikänns från ansvar för försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel i samband med ett av de fullbordade bombdåden. 23-åringen och 50-åringen förpliktas också att betala skadestånd.

 

De fullbordade bombdåden skedde vid Syndikalistiskt forums lokaler i centrala Göteborg och vid ett hotell strax utanför Göteborg, vilket vid gärningen användes som flyktingboende. Försöksbrottet skedde vid en camping utanför Göteborg, vilken också användes som flyktingboende. Tidsmässigt sträcker sig gärningarna mellan november 2016 och januari 2017. 23-åringen döms som gärningsman i alla tre fallen, 50-åringen som medhjälpare vid gärningarna vid hotellet och campingen och 20-åringen som medhjälpare i gärningen vid campingen.   

Gärningarna har inneburit fara för människors liv eller hälsa. En anställd vid hotellet befann sig omedelbart bredvid bomben när den exploderade och orsakades livshotande skador. Han tillerkänns skadestånd av 23-åringen och 50-åringen med 197 520 kronor plus ränta. Beloppet är detsamma som han begärt och avser ersättning för kränkning och för sveda och värk. Vid de två andra brottstillfällena kom ingen människa till skada. De materiella skadorna blev i samtliga fall begränsade. 23-åringen ska betala skadestånd för sakskador till Syndikalistiskt forum med begärda 4 400 kronor och till försäkringsbolaget Folksam med begärda 5 300 kronor plus ränta.

De dömda männen har en gemensam bakgrund i Nordiska motståndsrörelsen. De känner varandra och har umgåtts även privat.

Bevisningen som enligt tingsrätten knyter männen till brotten utgörs till stor del av tekniska analyser. Det finns dna-spår från 23-åringen på bomberna vid Syndikalistiskt forum och vid campingen. Vidare finns jämförande analyser som visar att sprängmedel och sprängutrustning som använts vid flyktingboendena härrör från 50-åringens lager av sprängmedel. Andra jämförande analyser påvisar viktiga likheter i bombkonstruktionerna, vilka talar för att gärningsmännen till alla tre brotten kan sökas inom samma personkrets. Det finns också utredning som visar att 23-åringen och 20-åringen köpt in komponenter till bomberna vid flyktingboendena. Tingsrätten pekar även på att de tilltalades anknytning till Nordiska motståndsrörelsen kan förklara valen av flyktingboenden och Syndikalistiskt forums lokaler som val av mål för bombattacker.

De tilltalade har enligt tingsrätten insett att deras handlande inneburit fara för människors liv eller hälsa. Tingsrätten anser däremot att det finns rimligt tvivel om 23-åringens och 50-åringens uppsåt även omfattat att beröva den hotellanställde livet eller att orsaka honom allvarlig och bestående kroppsskada. På grund av den osäkerheten frikänner tingsrätten 23-åringen och 50-åringen från försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel.

Tingsrätten konstaterar att brotten är så allvarliga att annan påföljd än fängelse inte kan bli aktuell för någon av de dömda männen. Strafftiderna motsvarar brottslighetens straffvärde enligt tingsrättens bedömning. 20-åringen får dock viss reduktion på grund av sin ungdom. 23-åringen och 50-åringen ska vara kvar i häkte tills domen vunnit laga kraft mot dem.

Tingsrättens dom är inte enhällig. Till skillnad från majoriteten anser ordföranden att 23-åringen och 50-åringen ska frikännas från allmänfarlig ödeläggelse vid hotellet som tjänade som flyktingboende och att den hotellanställdes yrkande om skadestånd ska avslås. Som följd av detta anser ordföranden att 23-åringen ska dömas till fängelse i fem år och sex månader och att 50-åringen ska dömas till fängelse i två år. Skälen för ståndpunkten är att ordföranden anser att 23-åringen och 50-åringen inte är överbevisade om att ha deltagit i bombdådet vid hotellet.

Senast ändrad: 2017-07-06

För mer information kontakta:

Roy Johansson
Rådman
031-701 10 79
roy.johansson@dom.se

Målnummer:

B 618-17

B 4927-17